Home | PostCode | Search | GraphLife | Number7 | Dream | Lakana1 | Lakana2 | Name | Tools | OX | Millionaires |Drag Racing | โฮมเพจนายต๋อง    24 ตุลาคม วันสหประชาชาติ
  • สหประชาชาติ เป็นองค์กรระหว่างประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำสันติภาพมาสู่โลก พยายามให้มนุษย์ทุกชาติทุกภาษาได้อยู่ร่วมกัน อย่างเสมอภาคและสันติสุข อีกทั้งช่วยอนุชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยสงคราม ดำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงถาวรระหว่างประเทศ ฯลฯ ประวัติความเป็นมา
  • ในปี พ.ศ. 2484 ผู้แทนประเทศต่างๆ มาประชุมร่วมกันที่พระราชวังเซนต์เจมส์ เพื่อเจรจายุติสงคราม มีการเสนอให้จักตั้งองค์กร เพื่อรักษาสันติภาพของโลก
  • ในวันที่ 14 สิงหาคม ปี พ.ศ. 2484 ประธานธิบดีรูสเวสต์แห่งสหรัฐอเมริกา ได้แถลงการณ์ร่วมกับนายกรัฐมนตรีเชอร์ชิล แห่งอังกฤษบนเรือประจัญบานออกัสตา เรียกแถลงการนี้ว่า กฏบัตรอแตแลนติก เพื่อตั้งองค์การสันติภาพขึ้น และก่อให้เกิดการร่วมลงนาม ในปฏิญญาสหประชาชาติ ทำให้เกิดคำว่าสหประชาชาติ
  • ต่อมานานาชาติได้ร่วมแถลงการณ์และลงนามกัน ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เมื่อวนที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2485 ในการที่จะยอมปฏิบัติตามหลักในกฏบัตรแอตแลนติก
  • ในปี พ.ศ. 2486 ได้มีการประชุมที่กรุงมอสโค มีผู้แทนของอเมริกา อังกฤษ โซเวียต และจีน ได้ประกาศเจตจำนงร่วมกัน ในการก่อตั้งองคืการสหประชาชาติ
  • มีการประชุมกันที่คฤหาสน์ดัมบาร์ตันโอคร์ ที่กรุงวอชิงตัน ในวันที่ 14 สิงหาคม ถึง 7 ตุลาคม พ.ศ. 2487 ระหว่างสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สหภาพโซเวียต และจีน ต่อมาในวันที่ 4 - 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2488 ประธานาธิบดีรูสเวลต์ กับนายกรัฐมนตรีเชอร์ชิล และสตาลิน ได้ประชุมกันที่ ยัลตา บนคาบสมุทรไครเมีย เพื่อตกลงกันในเรื่องสิทธิยับยั้งในสภารักษาความปลอดภัย ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน ถึง 26 มิถุนายน พ.ศ. 2488 ประเทศต่างๆ จำนวน 50 กว่าประเทศ ได้ร่วมประชุมกันที่ ซานฟรานซิสโก เพื่อยกร่างกฏบัตรสหประชาชาติขึ้น โดยมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2488 ดังนั้น จึงถือเอววันที่ 24 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันสหประชาชาติ ในครั้งนั้นมีประเทศต่างๆ ร่วมก่อตั้งองค์การสหประชาชาติรวม 51 ประเทศ ( ประเทศโปแลนด์ได้ลงนามเพิ่มอีก 1 ประเทศ )