Home | PostCode | Search | GraphLife | Number7 | Dream | Lakana1 | Lakana2 | Name | Tools | OX | Millionaires |Drag Racing | โฮมเพจนายต๋อง    13 เมษายน วันสงกรานต์
  • สงกรานต์ แปลว่า การย้ายที่, เคลื่อนที่ คือเป็นวันที่พระอาทิตย์โคจรย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษ เป็นวันเปลี่ยนจุลศักราชใหม่ ตามการคำนวณของโหราศาสตร์ ซึ่งจะตรงกับวันขึ้น 1 คํ่าเดือน 5 แต่การนับวันทางจันทรคตินี้ เมื่อเทียบกับวันทางสุริยคติในแต่ละปีจะไม่ตรงกัน จึงถือเอาวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี เป็นวันสงกรานต์ เพื่อเป็นการสะดวกสำหรับการนับวันตามปฏิทิน
  • แต่เดิมเราถือเอาวันสงกรานต์ เป็นวันปีใหม่ของไทย และแม้ว่าในปัจจุบันได้เปลี่ยนไป ถือเอาวันที่ 1 มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่ตามสากล เพื่อให้สอดคล้องกับบรรดานานาอารยประเทศ แต่ก็ยังถือเอาวันสงกรานต์เป็นวันขึ้นปี ใหม่มาจนถึงบัดนี้ และยังถือวันที่ 15 เมษายน เป็นวันครอบครัวอีกด้วย
  • ประเพณีสงการนต์ปกติมีทั้งหมด 3 วัน คืดเริ่มตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน ถึง 15 เมษายน โดยถือเอาวันที่ 13 เป็นวันต้น หรือวันมหาสงการนต์ วันที่ 14 เป็น วันเนา หรือวันกลาง และวันที่ 15 เป็นวันเถลิงศก หรือวันสุดท้าย แต่วันต้นวันเนาวันถลิงศกนี้ หากนับจากวันจันทรคติหรือคำนวนทางโหราศาสตร์อาจจะคลาดเคลื่อนกันไปบ้าง ในแต่ละปี ดังตัวอย่างประกาศวันสงการนต์ในปี พ.ศ. 2538 ข้างต้น