Home | PostCode | Search | GraphLife | Number7 | Dream | Lakana1 | Lakana2 | Name | Tools | OX | Millionaires |Drag Racing | โฮมเพจนายต๋อง    6 เมษายน วันจักรี
  • การจัดงานวันจักรีนี้ มีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2462 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระราชทานโอกาสให้ประชาชนชาวไทย ได้แสดงกตเวทิคุณต่อพระมหากษัตริยาธิารช ในพระบรมาราชจักรีวงค์ทุกรัชกาล โดยได้โปรดเกล้าให้ ตั้งการพระราชพิธีวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงค์ขึ้น ในปีดังกล่าว และโปรดกล้าฯ ให้ตั้งประกาศเป็น" วันที่ระลึกมหาจักรี " จึงได้ยืดถือปฏิบัติเป็นประจำทุกปีนับแต่นั้นมา ประวัติความเป็นมา
  • ในปี พ.ศ. 2324 เกิดศึกทางกัมพูชา สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกถืออาญาสิทธิ์ เป็นแม่ทัพไปปราบ พร้อมกันนั้น ยังได้ทรงถอดฉลองพระองค์พระราชทานให้ด้วย เหมือนกับเป็นบุพนิมิตว่า สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินต่อไปในภายหน้า และการณ์ก็เป็นจริงดังนั้น ด้วยเพราะเกิดจากจลาจลขึ้นในกรุงธนบุรี สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีมีพระสติฟั่นเฟือน เมื่อสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกกลับสู่พระนคร บรรดาเหล่าข้าราชการ และราษฏรทั้งปวง จึงอัญเชิญให้ขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงค์จักรี ในวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 เพื่อปกครองไพร่ฟ้าประชาราษฏร์สืบต่อไป ขณะนั้นทรงมีพระชนนายุ ได้ 48 พรรษา
  • หลังจากขึ้นครองราชย์แล้ว พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงโปรดให้มีการสร้างพระนครขึ้นใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่นํ้าเจ้าพระยา เยื้องกับกรุงธนบุรีราชธานีเดิม และทำพิธียกเสาหลักเมืองเมื่อวันอาทิตย์ เดือน 6 ขึ้น 10 คํ่า ปีขาล จุลศักราช 1144 ตรงกับวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2325 โดยพระราชทานนามว่า "กรุงเทพมหานคร บวรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยา มหาดิลกภพนพรัตนราชธานีบุรีรมย์ อุดมราชนิเวศมหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักทัติยวิษณุกรรมประสิทธิ" และต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 9 ทรงเปลี่ยนนามใหม่เป็น "กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์"
  • พระมหากษัตริย์ในพระราชวงค์จักรีทุกพระองค์ ได้ปกครองบ้านเมืองด้วยความผาสุก ตั้งมั่นอยู่ในทศพิศราชธรรม และสามารถนำพาประเทศชาติ รอดพ้นวิกฤติการณ์ต่างๆมาได้ ด้วยพระปรีชาสามารถ ไม่ว่าจะเป็น การล่าอาณานิคม สงครามโลกครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ฯลฯ
  • ดังนั้น คนไทยทุกหมู่เหล่าจึงพร้อมใจกัน ถือเอาวันที่ 6 เมษายน ซึ่งเป็นวันที่ สมเด็จพระรามาธิบดีศรีทรมหาจักรีบรมนาถ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้เสด็จสู่พระนคร ดำรงราชอาณาจักรสยามในวันแรกเป็นวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงค์ หรือวันจักรี ระยะเวลาตั้งแต่แรก ตั้งกรุงเทพมหานครฯ เมื่อปี พ.ศ. 2325 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน เรียกว่า "สมัยรัตนโกสินทร์"