Home | PostCode | Search | GraphLife | Number7 | Dream | Lakana1 | Lakana2 | Name | Tools | OX | Millionaires |Drag Racing | โฮมเพจนายต๋อง    1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ
  • ในระบบเศรษฐกิจแรงงาน ถือเป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่ง ที่ก่อให้เกิดผลผลิตพลังของผู้ใช้แรงงานจะแฝงอยู่ในผลผลิตทุกชิ้น ดังนั้น ความมั่นคงก้าวหน้า หรือความอ่อนแอทางเศรษฐกิจ แรงงานย่อมมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากแต่ในความเป็นจริงแล้ว ยังมีผู้ใช้แรงงานถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง ทั้งในด้านผลประโยชน์ค่าตอบแทน และสวัสดิการฯลฯ
  • ดังนั้นเพื่อเป็นการยกย่อง และชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของแรงงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งในคุณภาพ ความเป็นอยู่ ตลอดสิทธิอันชอบธรรมที่ผู้ใช้แรงงาน สมควรจะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างจริงจัง รัฐบาลจึงได้กำหนดให้วันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันแรงงานแห่งชาติ ตามที่ขณะพรรคสังคมนิยมระหว่างชาติ ได้กำหนดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2432
  • ในประเทศยุโรปส่วนมากก็กำหนดให้วันที่ 1 พฤษภาคม เป็นวันแรงงานเช่นเดียวกัน และเรียกว่า วันกรรมกรสากล หรือ วันเมย์เดย์ ยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศแคนาดา ที่ถือเอาวันจันทร์แรกของเดือนกันยายนเป็นวันแรงงาน ประวัติความเป็นมา ของการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติในเมืองไทย
  • เนื่องจากรัฐบาลได้ประกาศให้กฏหมาย มีการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ ประกาศใช้บังคับ เมื่อปี พ.ศ. 2495 ทำให้สมาคมสหอาชีวะกรรมกรแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรของกรรมกรอย่างแท้จริง ไม่ได้รับการจดทะเบียน เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว ดังนั้น ทางสมาคม ฯ จึงอยู่ในฐานะที่ผิดกฏหมาย จึงต้องหาทางจัดตั้งองค์กรขึ้นมาใหม่ เพื่อให้ทำการเคลื่อนไหวอย่างเปิดเผยได้ และได้มีหนังสือเชิญประชุมผู้แทนกรรมกรทั่วประเทศ
  • สถานที่ที่ใช้ในการประชุมในครั้งนั้นคือ โรงหนังศรีอยุธยา สี่กั๊กพระยาศรี อันมีเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเข้าร่วมด้วย มีที่ปรึกษากฏหมายคือ ดร.หยุด แสงอุทัย ส่วนผู้แทนกรรมกร ที่มาเข้าร่วมประชุมมีประมาณ 300 กว่าคน ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายประเสริฐ ขำปลื้มจิต เป็นประธานในที่ประชุม นายศุภชัย ศรีสติ เป็นเลขาธิการ ที่ประชุมให้ชื่อองค์กรนี้ว่า กรรมกร 16 หน่วย ซึ่งได้ทำการเคลื่อนไหวต่อสู้ และผลักดันให้รัฐบาลของจอมพล ป.พิบูลสงคราม ออกกฏหมายแรงงานในปี พ.ศ. 2499 และได้มีพระบรมราชโองการ ให้ประกาศใช้เป็นกฏหมายเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2499 มีชื่อ เรียกว่า "พระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ. 2499 " ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ. ศ. 2500 เป็นต้นไป