Home | PostCode | Search | GraphLife | Number7 | Dream | Lakana1 | Lakana2 | Name | Tools | OX | Millionaires |Drag Racing | โฮมเพจนายต๋อง
ฝันเกี่ยวกับ จำนวน บรรทัด/หน้า


  ต้นเหตุของความฝัน
  คัมภีร์โบราณได้อธิบายว่า มีมูลเหตุอะไรบ้างที่ทำให้เกิดเป้นความฝันขึ้นมา มูลเหตุของความฝันนั้นเกิดขึ้นได้ดังนี้
 • ความฝันเกิด เพราะธาตุไม่ปกติ (ธาตุพิการ) ความฝันแบบนี้เป็นเพราะกายไม่ปกติ ใจไม่ปกติ กายใจของผู้ฝันจึงมีอันเกิดขึ้นมา ซึ่งโดยมากเป็นความฝันร้าย เป็นฝันไม่ค่อยดีเท่าไร จะทำให้เป็นทุกข์ เกิดความกังวล
 • ความฝันเกิด เพราะมีอารมณ์จดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความฝันอย่างนี้เป็นเพราะอารมณ์จิตใจของผู้ฝันได้ผูกพัน กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่อย่างมากตลอดเวลา เมื่อหลับไปก็เกิดความฝันในสิ่งนั้น ในเรื่องนั้น ที่ผู้ฝันฝักใฝ่อยู่ หรือได้พบเห็นแล้วจดจำโดยไม่มีวันลืม
 • ความฝันเกิด ขึ้นเพราะเทวดาบันดาล ความฝันเช่นนี้เป็นเพราะเทวดาผู้ปกปักรักษาคุ้มครองธรรมะ ได้ดลบันดาลให้ผู้ฝันเกิดความฝันไป เพื่อสำแดงแจ้งเหตุการณ์ล่วงหน้า โดยเฉพาะเรื่องมงคล แต่ถ้าเป็นฝันร้ายเรื่องร้ายก็เป็นเหมือนการตักเตือนผู้ฝันให้ระวังภัยและป้องกัน
 • ความฝันเกิดขึ้น เพราะอำนาจจิตของผู้ฝันเอง ซึ่งจะเป็นกุศลจิต หรืออกุศลจิตก็ตาม เพื่อบอกเหตุดี หรือเหตุร้ายล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นในกาลข้างหน้า
  วันของความฝัน
 • ฝันวันอาทิตย์ ท่านฝันคืนวันอาทิตย์ ดีร้ายของความฝันนั้นได้แก่คนทั้งหลาย (คนอื่นๆ)
 • ฝันวันจันทร์ ท่านฝันคืนวัน จันทร์ ดีร้ายของความฝันนั้นได้แก่วงศ์ญาติของท่าน
 • ฝันวันอังคาร ท่านฝันคืนวันอังคาร ดีร้ายของความฝันนั้นได้แก่ พ่อแม่พี่น้องของท่านเอง
 • ฝันวันพุธ ท่านฝันคืนวันพุธ ดีร้ายของความฝันนั้นได้แก่ บุตรและภรรยาหรือสามีของท่าน
 • ฝันวันพฤหัสบดี ท่านฝันคืนวันพฤหัสบดี ดีร้ายของความฝันนั้นได้แก่ ครู อาจารย์ และมิตรสหายของท่าน
 • ฝันวันศุกร์ ท่านฝันคืนวันศุกร์ ดีร้ายของความฝันนั้นได้แก่ สัตว์เลี้ยงของท่าน
 • ฝันวันเสาร์ ท่านฝันคืนวันเสาร์ ดีร้ายของความฝันนั้นได้แก่ ตัวท่านเอง
  เวลาที่ท่านฝัน
 • ฝันเวลาหัวคํ่า หรือเวลาสองยาม เป็นฝันที่ไม่อาจเป็นจริงไปได้ เพราะว่าท้องใส้ไม่ปกติ ทำให้ความฝันวุ่น จิตใจวุ่น แต่ถ้าหลับสนิทบางทีก็จริง
 • ฝันเวลายามสี่ เป็นความฝันที่เป็นจริง ตามที่ท่านฝันดีหรือฝันร้าย (ถ้าท่านฝันร้ายก็ขอให้แก้ฝันกับแม่พระคงคา คือสระผม อาบนํ้า ล้างหน้าทันทีที่ท่านตื่นนอน ฝันร้ายก็จะกลายเป็นดี และถ้าเป้นฝันดีก็จะมีโชคลาภเป็นอันมาก)
 • ฝันเวลากลางวัน ไม่จำเป็นต้องเชื่อฝันกลางวัน(ความฝันที่นิยมถือเป็นความจริงได้ ต้องฝันเวลากลางคืนไม่มีแสงอาทิตย์) อนึ่งลาภ ลาภ เป็นของมีค่าหรือเงินทองที่ได้มาโดยไม่คาดฝัน หรืดค้าขายได้กำไรมากมายอย่างไม่นึกฝัน โชค หมายถึงคราวหรือจังหวะ ซึ่งมีทั้งดีและไม่ดี ขึ้นอยู่กับดวงชะตาของผู้นั้นเป็นเกณฑ์ แต่ถ้าได้ระมัดระวังตัวดี แล้วก็จะดีได้